การเล่นต่อเนื่อง การทำผิด การลงโทษ

SBOBET

การเล่นต่อเนื่อง การทำผิด การลงโทษ

การเล่น ต้องต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มส่งลูกแรกจนสิ้นสุดการแข่งขันยกเว้นตามที่ได้อนุญาตไว้ในกติกาข้อ 16.2 และ 16.3 พักระหว่างการจบเกมที่ 1 และเริ่มเกมที่ 2 ได้ไม่เกิน 90 วินาทีเท่านั้น  และเริ่มเกมที่ 3 อนุญาตสำหรับทุกแมทช์ของการแข่งขัน ( ในการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดโทรทัศน์กรรมการผู้ชี้ขาดอาจตัดสินใจก่อนเริ่มการแข่งขันว่า การพักตามกติกาข้อ 16.2 อยู่ในอาณัติและเวลากำหนด )

พักการเล่นเมื่อมี ความจำเป็นจากสภาพแวดล้อมที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เล่น กรรมการผู้ตัดสินอาจจะมีการสั่งให้พักการเล่นชั่วคราวก่อน ตามที่ได้พิจารณาเห็นว่าจำเป็น ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวอื่น ๆ  ที่ผิดปกติ กรรมการผู้ชี้ขาดอาจแนะให้กรรมการผู้ตัดสินพักการเล่นถ้ามีการพักการเล่น คะแนนที่ได้จะอยู่คงเดิมและจะเริ่มใหม่จากคะแนนนั้นกฏและกติกาทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการเท่านั้น

การถ่วงเวลาการเล่น ไม่ว่ากรณีใด ๆจะห้ามทั้งนั้นบางคนถ่วงเวลาเพื่อให้กำลังดีขึ้น หรือหายเหนื่อย กรรมการผู้ตัดสินจะวินิจฉัยความล่าช้าแต่เพียงผู้เดียวคำแนะนำและการออกนอกสถาน ห้ามผู้เล่นรับคำแนะนำระหว่างการแข่งขัน  ห้ามผู้เล่นเดินออกนอกสนามระหว่างการแข่งขันโดยมิได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินยกเว้นระหว่างพัก 5 นาที ตามที่ได้กำหนดไว้ผู้เล่นต้องไม่ถ่วงเวลาหรือพักการเล่นจงใจแปลงหรือทำลายลูกเพื่อเปลี่ยนความเร็วและวิถีแสดงกิริยาก้าวร้าว กรรมการจะต้องทำโทษหรือเตือนผู้กระทำผิดตัดสิทธิ์ผู้กระทำผิดหลังจากได้เตือนก่อนแล้วตามกติกาหากผู้เล่นยังดื้อดึงไม่ฟังคำตักเตือนของกรรมการ